Privacy verklaring

Privacy verklaring

1 Persoonsgegevens

Mosa Holding BV, Koninklijke Mosa BV en de overige met hen in een groep verbonden rechtspersonen (Mosa) verwerken dagelijks informatie over personen. Motto by Mosa respecteert daarbij altijd de privacy van de personen over wie zij informatie ontvangt en behandelt deze informatie strikt vertrouwelijk. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens Motto by Mosa zoal verwerkt en voor welke doeleinden. Wij raden je aan om deze verklaring zorgvuldig te lezen. Mosa is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking en opslag van jouw persoonsgegevens. Indien je vragen hebt over de inhoud van de privacyverklaring, kun je een e-mail sturen aan privacy@mosa.com.

Motto by Mosa verwerkt verschillende soorten persoonsgegevens, voor diverse doeleinden. Hierna wordt toegelicht welke persoonsgegevens en doeleinden dat zijn, alsook op welke grondslagen die verwerkingen worden uitgevoerd.

Uitvoering koop- en fabricageovereenkomsten
Voor het verwerken en bezorgen van jouw bestelling hebben we jouw naam, e-mailadres en telefoonnummer nodig. We mogen de persoonsgegevens bewaren om je nieuwe aanbiedingen te doen, die te maken hebben met de aankoop die je bij ons hebt gedaan, tenzij je aangeeft op deze informatie geen prijs te stellen. De gegevens over de aankoop geven wij ook aan derden, bijvoorbeeld aan bezorgdiensten. Ook krijgen we gegevens over jouw betaling van jouw bank of credit card maatschappij. Hiervoor gebruiken wij NAW-gegevens, telefoonnummer, factuuradres, e-mailadres, betalingsgegevens, geslacht en geboortedatum. Jouw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van (koop)overeenkomsten in zake diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand. Wij bewaren deze informatie tot jouw bestelling is afgerond en zeven jaar daarna (op grond van de wettelijke bewaarplicht). Deze betaalgegevens worden niet met derden gedeeld.

Marktonderzoek Voor het verkrijgen van nieuwe opdrachten verzamelen wij commercieel interessante informatie over bedrijven, zoals de positie van een bedrijf in de markt, de mogelijke (verdere) interesse van het bedrijf in onze producten en de personen binnen het bedrijf met wie wij in contact willen komen, of zijn gekomen. Van die personen verzamelen wij openbare contactgegevens, informatie kenbaar uit professionele sociale mediaprofielen, informatie over hun bezoeken aan beurzen, notities op basis van (telefoon)gesprekken en bezoekverslagen. Soortgelijke informatie verzamelen wij van (potentiële) leveranciers. Deze informatie wordt zorgvuldig geordend en opgeslagen in een database die alleen voor geautoriseerde werknemers toegankelijk is. Wij doen dit op grond van ons gerechtvaardigde bedrijfsbelang.

De beperkte verwerking van persoonsgegevens wordt vooral verricht om, mede op basis van de ervaringen van anderen, een beeld te krijgen van de ontwikkelingen in de markt en is niet gericht op de personen van wie de gegevens worden verwerkt. De privacy-impact is dan ook minimaal. Daar komt nog eens bij dat de persoonsgegevens voor een zeer kleine, selectieve groep van werknemers bij Motto by Mosa toegankelijk zijn. De gegevens worden niet geanonimiseerd, omdat Motto by Mosa reden kan hebben contact te zoeken met de personen waar het om gaat, om nadere informatie te vragen over de ervaringen van deze personen.

Website-bezoekers
Op de website worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden, door middel van cookies. In dit kader maken wij een onderscheid tussen functionele/analytische cookies en cookies die het surfgedrag van de bezoeker tracken. Voor deze laatste cookies vragen wij uitdrukkelijk de toestemming. Met de plaatsing van cookies worden persoonsgegevens verwerkt, waaronder het IP-adres van jouw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt. De plaatsing van cookies wordt geregistreerd en ze worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseert Motto by Mosa hiermee de werking van haar website. Voor meer informatie: zie hieronder de toelichting op het gebruik van cookies.

Wij plaatsen de functionele/analytische cookies op grond van ons gerechtvaardigd belang, om onze website zo optimaal mogelijk te laten functioneren. De privacy-impact is minimaal, nu de verwerking geautomatiseerd verloopt en alleen bij bijzondere gevallen een mens toegang heeft tot de verwerking.

Motto by Mosa plaatst de cookies waarmee het surfgedrag van bezoekers van de website wordt gevolgd ten behoeve van haar bedrijfsvoering, om producten en diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen, die voor de bezoekers interessant kunnen zijn en om webstatistieken te ontwikkelen. Om deze reden vindt de plaatsing van deze cookies alleen plaats op grond van de toestemming van de bezoekers. De door jou verstrekte informatie zal worden gebruikt om zo nodig contact met jou op te nemen, bijvoorbeeld om je te informeren over wijzigingen in de functionaliteit van de website of om je diensten aan te bieden waarop je prijs zou kunnen stellen (tenzij je hebt aangegeven geen aanbiedingen van diensten te willen ontvangen). Jouw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten in zake diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand. Als je een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of Motto by Mosa een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je Motto by Mosa toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Ook deze verwerking vindt plaats op grond van de door jou gegeven toestemming.

2 Ontvanger

Wij delen jouw persoonsgegevens, behalve in de hiervoor al genoemde gevallen, niet met bedrijven, organisaties en individuen buiten Motto by Mosa, behalve in een van de volgende omstandigheden.

Uitvoering van een overeenkomst
Verstrekking van jouw persoonsgegevens aan derde organisaties is toelaatbaar wanneer dit noodzakelijk is om onze contractuele verplichtingen jegens jou na te komen. Onderdeel hiervan is het verwerken en leveren van jouw bestelling. Als dat noodzakelijk is voor de levering van de door jouw bestelde producten of aangevraagde diensten, maken wij gebruik van logistieke dienstverleners.

Met toestemming
Met jouw toestemming kunnen wij jouw persoonsgegevens aan andere partijen doorgeven, voor zover dat valt binnen de doelstelling waarvoor wij de gegevens hebben ontvangen. De toestemming geldt alleen als duidelijk is waar je jouw toestemming voor geeft en wat de gevolgen daarvan zijn. Deze toestemming kan te allen tijde weer worden ingetrokken, waarna wij de bij ons aanwezige persoonsgegevens niet meer zullen verwerken, tenzij wij een andere grondslag voor verwerking kunnen aanvoeren.

Sub-verwerkers
We verstrekken persoonsgegevens aan onze partners zodat ze gegevens voor ons kunnen verwerken, op basis van onze instructies en in overeenstemming met ons privacy beleid en andere passende vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen, waarover wij contractuele afspraken met deze partijen hebben gemaakt. Onder onze partners verstaan wij onder meer onze IT-leveranciers.

Wettelijke verplichting
We delen persoonsgegevens als we van mening zijn dat openbaarmaking van de gegevens noodzakelijk is om te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, wettelijke procedures of verzoeken van overheidsinstanties. Indien een wettelijke verplichting dit van ons vereist, zullen wij jouw persoonsgegevens verstrekken. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van strafrechtelijk onderzoek gegevens bij ons opvraagt. Een ander voorbeeld is dat de belastinginspecteur op grond van artikel 47 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen alle gegevens kan opeisen die nodig zijn om belasting te heffen. Motto by Mosa maakt afspraken met de ontvangers van jouw persoonsgegevens om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld en worden beveiligd.

Bewaartermijn
Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens hebben ontvangen, tenzij er een wettelijke plicht op ons rust om jouw persoonsgegevens langer te bewaren. Ons basisprincipe is dat wij persoonsgegevens alleen bewaren zo lang dat nodig is om jou onze producten en/of diensten te kunnen leveren. Hierna zullen wij voor zover mogelijk de persoonsgegevens verwijderen of ze anders anonimiseren. Indien je bijvoorbeeld jouw e-mailadres hebt verstrekt zodat wij je op de hoogte kunnen houden van onze dienstverlening zullen wij jouw gegevens daarvoor nog wel bewaren. Ook dit doen we enkel tot het moment dat je ons hebt verzocht de gegevens te verwijderen.

3 Doorgifte persoonsgegevens buiten de EU

Motto by Mosa kan jouw persoonsgegevens doorgeven vanuit Nederland naar het buitenland. Landen binnen de Europese Economische Ruimte (EER) kennen een gelijkwaardig beschermingsniveau van persoonsgegevens als Nederland. Met inachtneming van de algemene eisen uit privacy wet- en regelgeving kunnen wij jouw persoonsgegevens doorgeven. Dit kunnen wij bijvoorbeeld doen binnen ons concern ten behoeve van een goede bedrijfsvoering.

Buiten de EER zullen wij jouw persoonsgegevens enkel doorgeven indien er sprake is van een passend beschermingsniveau. Motto by Mosa maakt daarvoor gebruik van door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontracten. Jouw persoonsgegevens zullen wij met name doorgeven aan vestigingen binnen ons concern voor onze interne bedrijfsvoering.

4 Jouw rechten

Je hebt jegens ons een aantal wettelijke rechten om een beroep op te doen: inzage, verbetering of aanvulling van persoonsgegevens, gegevenswissing, beperking van verwerking, overdracht van digitale data en het recht van bezwaar. Hierna lichten wij die rechten toe. Ook leggen we uit hoe je deze rechten jegens ons kunt uitoefenen. Wanneer je een beroep op één van de rechten wilt doen dien je je te identificeren door middel van een kopie van je rijbewijs of identiteitsdocument, zodat we zeker weten dat we geen gegevens aan de verkeerde persoon geven of de gegevens van een verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. Het identiteitsbewijs wordt door ons na verificatie vernietigd.

Recht van inzage
Op jouw verzoek zullen wij jouw schriftelijk mededelen of wij persoonsgegevens van jou verwerken.. In onze reactie lichten wij toe welke persoonsgegevens wij van jou hebben verwerkt of nog verwerken, en geven wij je daar een kopie van. Ook lichten wij toe voor welke doelen de gegevens zijn of worden verwerkt, met wie de gegevens worden gedeeld, hoe lang deze naar verwachting nog zullen worden opgeslagen, en welke overige rechten jij geldend kunt maken.

Verbetering of aanvulling
Als je inzage in de verwerking van jouw persoonsgegevens hebt ontvangen, kun je ons verzoeken onjuistheden te verbeteren of onvolledigheden aan te vullen. Wij motiveren onze reactie. Gaan wij tot verbetering over, dan ontvang je van ons een aanvullende verklaring. Die verklaring ontvangen ook eventuele ontvangers van jouw onjuiste of onvolledige gegevens.

Gegevenswissing
Je kunt ons verzoeken jouw persoonsgegevens in onze systemen te wissen in één of meer van de volgende gevallen:

  • de persoonsgegevens zijn niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor wij deze hebben verwerkt;
  • je trekt je toestemming voor (verdere) verwerking in; en er is geen andere grondslag voor verwerking meer;
  • je maakt gemotiveerd bezwaar, en er zijn geen dwingende redenen om jouw bezwaar niet te honoreren;
  • de persoonsgegevens zijn onrechtmatig door ons verwerkt;
  • wij moeten jouw persoonsgegevens op grond van een wettelijke verplichting wissen;
  • wij hebben jouw gegevens door middel van mobiele telefonie- of internetdiensten (waaronder sociale media) verzameld.

Beperking verwerking
Als je een onjuistheid of onvolledigheid in jouw persoonsgegevens bij ons hebt gemeld, kun je ons verzoeken de verwerking te beperken zo lang wij jouw verzoek in behandeling hebben. Je mag ons ook om beperking van de verwerking van jouw gegevens vragen als je van mening bent dat wij jouw gegevens onrechtmatig verwerken of deze niet meer nodig hebben, of als je bezwaar tegen (verdere) verwerking daarvan hebt gemaakt. Na ontvangst van jouw beperkingsverzoek zullen wij de gegevens alleen nog verwerken na verkregen toestemming of vanwege gewichtige redenen (zoals een gerechtelijke procedure).

Overdracht gegevens
Als je persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gebruikelijk digitaal bestandsformaat, en wij jouw gegevens met jouw toestemming of in de uitvoering van een overeenkomst met jou hebben verwerkt, heb je het recht ons om een kopie van deze gegevens te vragen. Je kunt ons in die gevallen ook vragen jouw gegevens rechtstreeks aan een andere dienstverlener door te sturen.

Bezwaar
Je mag te allen tijde bezwaar maken tegen verwerking van persoonsgegevens die op jou betrekking hebben. Dat geldt in het bijzonder voor profielen die wij op basis van jouw persoonsgegevens hebben aangemaakt. Wij zullen verwerking van jouw gegevens na ontvangst van jouw bezwaar staken, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde redenen kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan jouw belangen, rechten en vrijheden. Verwerken wij jouw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden, dan mag je daar te allen tijde bezwaar tegen maken en zullen wij de verwerking direct staken.

Uitoefenen rechten
Wil je van één of meer van jouw hiervoor opgesomde rechten gebruik maken, dan kun je contact opnemen met ons via het e-mailadres of per post:

Motto by Mosa BV
Postbus 1026
6201 BA Maastricht
Nederland
privacy@mottobymosa.com

Motto by Mosa zal op jouw verzoek binnen 4 weken beslissen, tenzij wij je binnen die termijn laten weten dat wij nog iets meer tijd nodig hebben. Worden jouw persoonsgegevens verwerkt op grond van jouw toestemming? Dan heb je het recht om jouw toestemming in te trekken. Eventuele intrekking van jouw toestemming laat eerdere verwerkingen op basis daarvan onverlet.

5 Klachten

Heb je een klacht over het gebruik van jouw persoonsgegevens? Dan wijzen wij je op de klachtenprocedure bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze instantie is bevoegd om kennis te nemen van jouw klacht.

6 Vragen?

Heb je nog vragen? Stuur dan een e-mail naar privacy@mottobymosa.com

Deze privacyverklaring is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te actualiseren. De nieuwste versie wordt op deze pagina gepubliceerd.


November 2022 Koninklijke Mosa bv