Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer (hierna te noemen 'disclaimer') zijn van toepassing op de website mottobymosa.com en alle vanuit deze site te benaderen websites (samen 'de website') van Koninklijke Mosa bv, Meerssenerweg 358, 6224 AL, Maastricht, telefoon +31 (0)43 368 92 29; hierna: 'Motto by Mosa'. Door de website te bezoeken en/of de op of via de website aangeboden informatie te gebruiken, aanvaardt je de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van toepassing op specifieke via de website bestelde/afgenomen producten en diensten en deze disclaimer, gaan de voorwaarden van deze producten en diensten voor.

Gebruik van de website

Ieder gebruik van informatie op de website is voor eigen rekening en risico. Hoewel Motto by Mosa tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt Motto by Mosa expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via de website aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. Motto by Mosa garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. De kleuren van de in deze site getoonde tegelafbeeldingen zijn slechts een indicatie. Ze kunnen dus afwijken van de werkelijkheid. Aan de getoonde afbeeldingen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend; ook niet ten aanzien van andere eigenschappen van de tegels. Je kunt de tegels altijd bekijken in een van onze verkooppunten. Gebruik van de website dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van de website in gevaar kan brengen en/of dat de op of via de website aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer mottobymosa.com links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat Motto by Mosa verantwoordelijk kan worden gehouden voor deze websites van derden. Motto by Mosa aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke websites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke websites is niet door Motto by Mosa geverifieerd.

Intellectuele eigendomsrechten

MOTTO by Mosa, of de rechthebbende, behoudt zich alle rechten (waaronder auteursrechten, merk- en modelrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) voor. Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Motto by Mosa of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Je mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor je eigen persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Motto by Mosa is het niet toegestaan links naar sites van Motto by Mosa weer te geven.

Online communicatie

Berichten die je per e-mail naar Motto by stuurt, kunnen onveilig zijn. Motto by Mosa raadt derhalve af vertrouwelijke informatie per e-mail aan Motto by Mosa te zenden. Indien je ervoor kiest berichten per e-mail aan Motto by Mosa te zenden, aanvaardt je het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Motto by Mosa aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade met inbegrip van gederfde winst (ook als Motto by Mosa op de mogelijkheid van deze schade gewezen is) die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot (I) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze website, (II) de informatie die op of via deze website wordt aangeboden, (III) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Motto by Mosa of aan jou wordt gezonden, (IV) de werking of het niet beschikbaar zijn van deze website, (V) misbruik van deze website, (VI) verlies van gegevens, (VII) het downloaden of gebruiken van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld of (VIII) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Motto by Mosa.

Misbruik

Motto by Mosa behoudt zich het recht voor bij naar haar oordeel gebleken inbreuk/misbruik de inbreukmaker/misbruiker te weren van de website en zo nodig door tussenkomst van de bevoegde Nederlandse rechter haar rechten veilig te stellen.

Toepasselijk recht

Op de website en deze Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Indien anderstalige versies van de Disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.

Wijzigingen

Motto by Mosa behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.


November 2022 Koninklijke Mosa bv