In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens Motto by Mosa zoal verwerkt en voor welke doeleinden. Wij raden u aan om deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Mosa is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking en opslag van uw persoonsgegevens. Indien u vragen heeft over de inhoud van de privacyverklaring, kunt u een e-mail sturen aan privacy@mosa.com.

1 Persoonsgegevens

Motto by Mosa verwerkt verschillende soorten persoonsgegevens, voor diverse doeleinden. Hierna wordt toegelicht welke persoonsgegevens en doeleinden dat zijn.

(Direct) Marketing
Voor het verkrijgen van nieuwe opdrachten verzamelen wij commercieel interessante informatie over bedrijven, zoals de positie van een bedrijf in de markt, de mogelijke (verdere) interesse van het bedrijf in onze producten en de personen binnen het bedrijf met wie wij in contact willen komen, of zijn gekomen. Van die personen verzamelen wij contactgegevens, informatie kenbaar uit professionele sociale mediaprofielen, informatie over hun bezoeken aan beurzen, notities op basis van (telefoon)gesprekken en bezoekverslagen. Soortgelijke informatie verzamelen wij over (potentiële) leveranciers. Deze informatie wordt zorgvuldig geordend en opgeslagen in een database die alleen voor geautoriseerde werknemers toegankelijk is. Wij doen dit op grond van ons gerechtvaardigde bedrijfsbelang.

Website
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseert Motto by Mosa hiermee de werking van haar website. Voor meer informatie: zie hieronder de toelichting op het gebruik van cookies.

Doeleinden van gegevensverwerking via website
Motto by Mosa verzamelt en verwerkt gegevens over bezoekers van deze website ten behoeve van haar bedrijfsvoering, om producten en diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen, die voor jou interessant kunnen zijn en om webstatistieken te ontwikkelen. De door jou verstrekte informatie zal worden gebruikt om zo nodig contact met jou op te nemen, bijvoorbeeld om je te informeren over wijzigingen in de functionaliteit van de website of om je diensten aan te bieden waarop je prijs zou kunnen stellen (tenzij je hebt aangegeven geen aanbiedingen van diensten te willen ontvangen). Jouw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten in zake diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand. Als je een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of Motto by Mosa een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je Motto by Mosa toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

2 Ontvanger

Wij delen jouw persoonsgegevens, behalve in de hiervoor al genoemde gevallen, niet met bedrijven, organisaties en individuen buiten Motto by Mosa, behalve in een van de volgende omstandigheden.

Uitvoering van een overeenkomst
Verstrekking van jouw persoonsgegevens aan derde organisaties is toelaatbaar wanneer dit noodzakelijk is om onze contractuele verplichtingen jegens jou na te komen. Onderdeel hiervan is het verwerken en leveren van jouw bestelling. Als dat noodzakelijk is voor de levering van de door jouw bestelde producten of aangevraagde diensten, maken wij gebruik van logistieke dienstverleners.

Met uw toestemming
Met jouw toestemming kunnen wij jouw persoonsgegevens aan andere partijen doorgeven. De toestemming geldt alleen als duidelijk is waar je jouw toestemming voor geeft en wat de gevolgen daarvan zijn.

Voor externe verwerking
We verstrekken persoonsgegevens aan onze partners zodat ze gegevens voor ons kunnen verwerken, op basis van onze instructies en in overeenstemming met ons privacy beleid en andere passende vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen. Onder onze partners verstaan wij onder meer onze IT-leveranciers.

Om juridische redenen
We delen persoonsgegevens als we van mening zijn dat openbaarmaking van de gegevens noodzakelijk is om te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, wettelijke procedures of verzoeken van overheidsinstanties.

Wettelijke verplichting
Indien een wettelijke verplichting dit van ons vereist, zullen wij jouw persoonsgegevens verstrekken. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van strafrechtelijk onderzoek gegevens bij ons opvraagt. Een ander voorbeeld is dat de belastinginspecteur op grond van artikel 47 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen alle gegevens kan opeisen die nodig zijn om belasting te heffen. Motto by Mosa maakt afspraken met de ontvangers van jouw persoonsgegevens om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld en worden beveiligd.

Bewaartermijn
Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, tenzij er een wettelijke plicht op ons rust om jouw persoonsgegevens langer te bewaren. Ons basisprincipe is dat wij persoonsgegevens alleen bewaren zo lang dat nodig is om jou onze producten en/of diensten te kunnen leveren. Hierna zullen wij voor zover mogelijk uw persoonsgegevens verwijderen. Indien je bijvoorbeeld jouw e-mailadres hebt verstrekt zodat wij je op de hoogte kunnen houden van onze dienstverlening zullen wij jouw gegevens daarvoor nog wel bewaren.

Intellectuele eigendomsrechten

Motto by Mosa, of de rechthebbende, behoudt zich alle rechten (waaronder auteursrechten, merk- en modelrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) voor. Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Motto by Mosa of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Je mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Motto by Mosa is het niet toegestaan links naar sites van Motto by Mosa weer te geven.

3 Doorgifte persoonsgegevens buiten de EU

MOTTO by Mosa kan jouw persoonsgegevens doorgeven vanuit Nederland naar het buitenland. Landen binnen de Europese Economische Ruimte (EER) kennen een gelijkwaardig beschermingsniveau van persoonsgegevens als Nederland. Met inachtneming van de algemene eisen uit privacy wet- en regelgeving kunnen wij jouw persoonsgegevens doorgeven. Dit kunnen wij bijvoorbeeld doen binnen ons concern ten behoeve van een goede bedrijfsvoering.

Buiten de EER zullen wij jouw persoonsgegevens enkel doorgeven indien er sprake is van een passend beschermingsniveau. Motto by Mosa maakt daarvoor gebruik van door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontracten. Jouw persoonsgegevens zullen wij met name doorgeven aan vestigingen binnen ons concern voor onze interne bedrijfsvoering.

4 Jouw rechten

Je hebt jegens ons een aantal wettelijke rechten: inzage, verbetering of aanvulling, gegevenswissing, beperking van verwerking, overdracht van digitale data en het recht van bezwaar. Hierna lichten wij die rechten toe. Ook leggen we uit hoe je deze rechten jegens ons kunt uitoefenen.

Recht van inzage
Op jouw verzoek zullen wij jouw schriftelijk mededelen of wij persoonsgegevens van jou verwerken. Bij je verzoek dien je je te identificeren door middel van een kopie van je rijbewijs of identiteitsdocument. Dit wordt door ons na verificatie vernietigd. In onze reactie lichten wij toe welke persoonsgegevens wij van jou hebben verwerkt of nog verwerken, en geven wij je daar een kopie van. Ook lichten wij toe voor welke doelen de gegevens zijn of worden verwerkt, met wie de gegevens worden gedeeld, hoe lang deze naar verwachting nog zullen worden opgeslagen, en welke overige rechten jij geldend kunt maken.

Verbetering of aanvulling
Als je inzage in de verwerking van jouw persoonsgegevens hebt ontvangen, kun je ons verzoeken onjuistheden te verbeteren of onvolledigheden aan te vullen. Wij motiveren onze reactie. Gaan wij tot verbetering over, dan ontvang je van ons een aanvullende verklaring. Die verklaring ontvangen ook eventuele ontvangers van jouw onjuiste of onvolledige gegevens.

Gegevenswissing
Je kunt ons verzoeken jouw persoonsgegevens in onze systemen te wissen in één of meer van de volgende gevallen:

  • de persoonsgegevens zijn niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor wij deze hebben verwerkt;
  • je trekt je toestemming voor (verdere) verwerking in; en er is geen andere grondslag voor verwerking meer;
  • je maakt gemotiveerd bezwaar, en er zijn geen dwingende redenen om uw bezwaar niet te honoreren;
  • de persoonsgegevens zijn onrechtmatig door ons verwerkt;
  • wij moeten jouw persoonsgegevens op grond van een wettelijke verplichting wissen;
  • wij hebben jouw gegevens door middel van mobiele telefonie- of internetdiensten (waaronder sociale media) verzameld.

Beperking verwerking
Als je een onjuistheid of onvolledigheid in jouw persoonsgegevens bij ons hebt gemeld, kun je ons verzoeken de verwerking te beperken zo lang wij jouw verzoek in behandeling hebben. Je mag ons ook om beperking van de verwerking van jouw gegevens vragen als je van mening bent dat wij jouw gegevens onrechtmatig verwerken of deze niet meer nodig hebben, of als je bezwaar tegen (verdere) verwerking daarvan hebt gemaakt. Na ontvangst van jouw beperkingsverzoek zullen wij de gegevens alleen nog verwerken na verkregen toestemming of vanwege gewichtige redenen (zoals een gerechtelijke procedure).

Overdracht digitale data
Als je persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gebruikelijk digitaal bestandsformaat, en wij jouw gegevens met jouw toestemming of in de uitvoering van een overeenkomst met jou hebben verwerkt, heb je het recht ons om een kopie van deze gegevens te vragen. Je kunt ons in die gevallen ook vragen jouw gegevens rechtstreeks aan een andere dienstverlener door te sturen.

Bezwaar
Je mag te allen tijde bezwaar maken tegen verwerking van persoonsgegevens die op jou betrekking hebben. Dat geldt in het bijzonder voor profielen die wij op basis van jouw persoonsgegevens hebben aangemaakt. Wij zullen verwerking van jouw gegevens na ontvangst van jouw bezwaar staken, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde redenen kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan jouw belangen, rechten en vrijheden.

Verwerken wij jouw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden, dan mag je daar te allen tijde bezwaar tegen maken en zullen wij de verwerking direct staken.

Uitoefenen rechten
Wil je van één of meer van jouw hiervoor opgesomde rechten gebruik maken, dan kun je contact opnemen met ons via het e-mailadres of per post:

Koninklijke Mosa BV
Postbus 1026
6201 BA Maastricht
Nederland
privacy@mosa.nl

Motto by Mosa zal op jouw verzoek binnen 4 weken beslissen, tenzij wij je binnen die termijn laten weten dat wij nog iets meer tijd nodig hebben.

Worden jouw persoonsgegevens verwerkt op grond van jouw toestemming? Dan heb je het recht om jouw toestemming in te trekken. Eventuele intrekking van jouw toestemming laat eerdere verwerkingen op basis daarvan onverlet.

5 Klachten

Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens? Dan wijzen wij u op de klachtenprocedure bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze instantie is bevoegd om kennis te nemen van uw klacht.

6 Vragen?

Heb je nog vragen? Stuur dan een e-mail naar privacy@mottobymosa.com.

Deze privacyverklaring is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te actualiseren. De nieuwste versie wordt op deze pagina gepubliceerd.

 

Versie november 2019

1 Wat zijn cookies?

Cookies zijn eenvoudige tekstbestanden die bij het bezoeken van mottobymosa.com op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. In deze cookies wordt informatie over uw websitebezoek bijgehouden. Bij uw volgende bezoek op mottobymosa.com met hetzelfde apparaat wordt de informatie in dit tekstbestand geraadpleegd, zodat u als terugkerende bezoeker wordt herkend.

Cookies hebben als doel om informatie over iemand, de website of statistieken te verzamelen. Sommige cookies hebben daarnaast tot doel om de gebruikerservaringen van de website te verbeteren.

Veilig en vertrouwelijk
De informatie die is opgeslagen in de cookies wordt alleen gebruikt door mottobymosa.com. Deze gegevens worden niet met derden gedeeld.

2 Welke cookies gebruikt Motto by Mosa?

Motto by Mosa verzamelt en analyseert informatie die verbonden is aan het gebruik van haar website, zoals domeinnaam, het aantal hits, welke pagina's zijn bezocht, vorige/volgende bezochte sites en de duur van een gebruikerssessie. Onze webpaginaserver mag alleen cookies opvragen die betrekking hebben op de informatie die via internet tussen u en Motto by Mosa is uitgewisseld. Cookies die geen veiligheidsgevoelige informatie bevatten, kunnen op een zodanige wijze op uw vaste schijf worden opgeslagen, dat zij bij een volgend internetbezoek beschikbaar zijn. Je kunt het gebruik van cookies toestaan of voorkomen door de instellingen van uw browser te wijzigen. De instellingen wat betreft cookies verschillen per browser. Als je het gebruik van cookies wilt voorkomen, zal de bedoelde informatie niet langer door je browser worden opgeslagen en bij elk internetbezoek zullen de gegevens worden gevraagd en moeten worden ingevoerd.

Technisch noodzakelijke (functionele) cookies
Functionele cookies zorgen ervoor dat mottobymosa.com goed functioneert. Denk bijvoorbeeld aan functionaliteiten zoals het onthouden van uw taalvoorkeur.

Cookies voor statistieken
Met analytische cookies verzamelt Motto by Mosa statistieken over het gebruik van mottobymosa.com. Door websitegebruik te meten kan Motto by Mosa haar website blijven verbeteren in het voordeel van de gebruikers.

Typen cookies
We maken onderscheid tussen functionele en niet-functionele cookies. Functionele cookies plaatsen we altijd. Deze zijn namelijk noodzakelijk om de website goed te laten werken en verwerken geen persoonsgegevens anders dan voor het doel waarvoor deze persoonsgegevens worden ingevuld. Zo onthoudt een winkelwagen ingevulde persoonsgegevens om uw bestelling te kunnen verwerken en bezorgen. Niet-functionele cookies verwerken persoonsgegevens buiten uw zichtveld. Daarom vragen wij altijd uw toestemming voor wij deze cookies plaatsen.

Niet-functionele cookies zijn bijvoorbeeld analytische cookies. Deze cookies zijn niet nodig voor het laten functioneren voor de website. Door analytische cookies weten we wel welke onderdelen van de website we kunnen verbeteren en wordt bijvoorbeeld de populariteit van bepaalde pagina's gemeten. Niet-functionele cookies hebben allerlei verschillende doeleinden, maar stellen ons vooral in staat om onze dienstverlening te verbeteren. We kunnen hierdoor bijvoorbeeld meten hoe vaak onze website wordt gebruikt en naar welke informatie bezoekers op zoek zijn.

Wij maken gebruik van de volgende niet-functionele cookies.

Analytische cookies
Met analytische cookies verzamelen wij statistieken over het gebruik van de website door de gebruikers. Door websitegebruik te meten kan de website worden verbeterd in het voordeel van de gebruikers.

Onder meer de volgende gegevens worden opgeslagen:
- het IP-adres, dat anoniem wordt gemaakt;
- technische kenmerken, zoals de browser die je gebruikt;
- vanaf welke pagina je op de webwinkel bent gekomen.

Google Analytics
Motto by Mosa maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief haar Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de Motto by Mosa website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Mosa te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Motto by Mosa heeft hier geen invloed op. Motto by Mosa heeft Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Tracking cookies
Dit zijn cookies die wordt geplaatst om een internetgebruiker te identificeren op een website. Door het plaatsen van tracking cookies kunnen wij bijhouden welke internetpagina's u bezoekt. Uit de informatie over uw websitebezoeken kunnen wij afleiden wat uw voorkeuren en interesses zijn. Op basis daarvan kunnen wij u persoonlijke aanbiedingen doen.

Advertentiecookies
Wij maken gebruik van advertentiecookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen en om de effectiviteit van een reclamecampagne te meten. De advertentiecookies zijn nodig om de advertenties daadwerkelijk te kunnen tonen.

Cookies voor social media
Social media-cookies zijn cookies die functionaliteiten van social media-sites mogelijk maken. Denk hierbij aan een YouTube-filmpje op mosa.com.

(Tracking) cookies voor persoonlijke voorkeuren en advertenties
Motto by Mosa maakt gebruik van cookies om u een betere gebruikerservaring aan te kunnen bieden geheel afgestemd op uw persoonlijke voorkeuren. Met behulp van cookies zorgt Motto by Mosa ervoor dat u bijvoorbeeld niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Motto by Mosa laat u ook advertenties zien op andere websites op basis van uw eerdere surfgedrag. Hiervoor maakt Motto by Mosa gebruik van verschillende advertentienetwerken, zoals Google Adwords en Facebook. Niet alle advertenties gebruiken cookies. Als u cookies uitzet, dan is het dus nog steeds mogelijk dat u advertenties van Motto by Mosa ziet. Wilt u liever geen cookies? U kunt het plaatsen van cookies op elk gewenst moment zelf aanpassen in uw browser.

3 Cookies blokkeren en verwijderen

Heeft u onze cookies al eerder geaccepteerd? Dan krijgt u deze melding niet meer te zien en dient u de cookies (indien gewenst) zelf te verwijderen.

U kunt er ook voor kiezen om via uw browser het plaatsen van cookies te blokkeren. Blokkeert u alle cookies? Dan werkt onze website minder goed. Wij raden u aan om alleen ongewenste cookies selectief uit te schakelen. Dit kunt u doen in uw browserinstellingen.

Hoe u uw browserinstellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Klik op één van de onderstaande linkjes om direct naar de handleiding van uw browser te gaan of raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser. Wil u cookies van specifieke partijen uitzetten, dan kan dat via youronlinechoices.com.

Cookies verwijderen in Internet Explorer
Ga naar het menu Extra > Internetopties > Algemeen. Klik onder Browsegeschiedenis op Verwijderen. U wilt misschien niet alles verwijderen. Zorg dat in ieder geval Cookies aangevinkt staat en klik op Verwijderen.

Cookies verwijderen in Firefox
Ga naar Extra > Opties > Privacy. Klik op Uw recente geschiedenis wissen. Onder Details kun u aangeven wat u precies wilt wissen. Vink in ieder geval Cookies aan. U kunt ook aangeven hoe oud de cookies moeten zijn. Kies hier voor Alles.

Cookies verwijderen in Google Chrome
Klik op het icoontje met drie lijntjes (Google Chrome aanpassen en beheren) rechts bovenin. Klik op Extra > Browsegegevens wissen. Zorg in ieder geval dat Cookies en andere site- en plug-ingegevens verwijderen, aangevinkt staat. U kunt ook aangeven hoe oud de cookies moeten zijn. Kies hier voor Alles.

Cookies verwijderen in Safari
Klik op het radaricoontje rechts bovenin. Klik op Voorkeuren, ga naar Privacy en klik op Verwijder alle websitegegevens…. Bevestig de transactie en wacht op de bevestiging dat de cookies zijn verwijderd.

Ook bij verwerking van uw persoonsgegevens met cookies kunt u al uw rechten uitoefenen die in artikel 5 van onze privacyverklaring zijn opgesomd.

4 Wijziging cookie beleid

Motto by Mosa behoudt zich het recht voor om dit cookie beleid periodiek aan te passen. De meest recente versie wordt op deze pagina gepubliceerd.

Heeft u nog vragen? Stuur dan een e-mail met uw vraag naar privacy@mosa.nl.
 

Versie november 2019